Noter

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Selskapet inngår i konsernet Hermes Holding AS. Konsernregnskapet utarbeides av mor i henhold til unntaksreglene i Regnskapslovens §3-7.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leverings- eller salgstidspunktet. For ytterligere informasjon se avsnitt vedrørende varer. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

Disse driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde driftsmiddelets kvalitetsnivå, kostnadsføres når de utbedres. Utgifter som påløper for å bringe driftsmiddelet tilbake til standarden ved vårt kjøp av driftsmiddelet (tatt hensyn til teknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp).

Når det gjelder usolgt hvitfisk ombord og på fryselager per 31.12, er dette vurdert til netto oppnådd salgspris ved realisering før regnskapsavleggelse.

Bruk av netto salgspriser på denne beholdningen av fangst er gjort for å få fram et mest mulig rettvisende bilde av resultatet av fisket i kalenderåret. Fangsten av fisken er den kritiske hendelsen i vår virksomhet.

Det er også foretatt et lottoppgjør for 2016 ut fra denne verdien.

Fellesutgifter

I posten fellesutgifter inngår det som innen selskapets virksomhet etter tariff anses som felleskostnad/ fellesutgift, som lott og hyre til stuert, mannskapsbytte, lossing, emballasje og pakkeforsikring.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (24 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetninger

Ledelsen må fastsette estimater og ta forutsetninger om framtiden som påvirker både hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapportere beløp for eiendeler, forpliktelser, betingede forpliktelser i balansen, samt inntekter og kostnader for regnskapsåret.

Estimater og underliggende forutsetninger gjennomgås og vurderes løpende, og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. De endelige resultatene kan avvike fra disse estimatene. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i perioden estimatene endres.

NOTE 2 – salgsinntekt
Spesifikasjon av salg fordelt på virksomhetsområder I år I fjor
Salg av fisk (*) 123 519 125 128 172 342
Salg av tjenester og annet (herunder OVT og HI) 26 189 654 11 391 105
TOTALT (*) 149 708 778 139 563 447
Spesifikasjon av salg fordelt geografisk I år I fjor
Salg i Norge (*) 141 248 926 124 334 144
Salg til eksport Hong Kong (*) 7 459 852 15 229 303
TOTALT (*) 149 708 778 139 563 447

(*) Brutto før fratrekk av avgifter i tilknytning til salg av fisk

Driftsinntekter I år I fjor
Salg av fisk, tjenester og annet 149 708 778 139 563 447
Avgifter ved salg av fisk innenlands og ved eksport (6 711 530) (5 925 515)
TOTALT 142 997 248 133 637 933
NOTE 3 – LOTT OG LØNNSKOSTNADER

Selskapet har hatt 39 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjoner av lønnskostnader I år I fjor
Lott og lønn 45 947 422 42 824 268
Arbeidsgiveravgift 283 365 227 145
Pensjonskostnader 326 330 241 485
Andre lønnsrelaterte ytelser 92 437 47 296
TOTALT 46 649 553 43 340 193
Ytelser til ledende personer og revisor Lønn Pensjonskostnad Annet Sum
Daglig leder 1 468 411 32 112 (*) 11 949 1 512 472
Styremedlemmer 481 924 0 0 481 924
Revisjonshonorarer, som består av:
Revisjon 164 384
Samlet honorar til revisor 164 384

Pensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Daglig leder er omfattet av ordningen og dennes andel av pensjonsytelsene framkommer ovenfor.

Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

(*) Naturalytelser

NOTE 4 – VARIGE DRIFTSMIDLER
Askrivningstablå Konsesjoner
og strukturkvoter
Skip Driftsløsøre,
inventar,verktøy,
kontormaskiner
Sum
Anskaffelseskost per 01.01. 138 646 436 105 277 414 5 746 656 249 670 507
+ Tilgang 300 000 000 1 700 000 1 661 247 303 361 247
Anskaffelseskost per 31.12. 438 646 436 106 977 414 7 407 903 553 031 754
Akk. av/nedskrivning per 01.01. 24 992 776 54 765 847 2 067 803 81 826 426
+ Ordinære avskrivninger 6 530 347 6 170 610 1 646 068 14 347 025
+ Tap ved avgang 125 000 125 000
Akk. av/nedskrivning per 31.12.  31 648 123 60 936 457 3 713 871 96 298 451
         
Balanseført verdi per 31.12.  406 998 313 46 040 957 3 694 032 456 733 303
Prosentsats for ord. avskrivning 4-100 4-33 20-100
NOTE 5 – KONSESJONER OG STRUKTURKVOTER

Selskapet har to grunnkvoter som er evigvarende. Disse er bokført til en verdi på hhv. 20 000 000 kroner og 252 000 000 kroner. Øvrige kvoter, strukturkvotene som har en varighet på 20 og 25 år, står for resten av totalverdien på fiskerettighetene. Selskapet har også konsesjon for rekefiske, men denne rettigheten er ikke balanseført med noen verdi.

NOTE 6 – NÆRSTÅENDE

Det er med virkning fra 1. desember 2012 inngått leieavtale på forretningsmessige vilkår mellom selskapet som leietaker og Jan Arne Lerbukt som utleier av selskapets driftsbase.

Leieavtalen gjelder første etasje i driftsbygning i Sør-Tverrfjord, Loppa kommune, Finnmark, med tillegg av bruksrett til kaikraner og fendret kai.

Leieavtalen er inngått på en kontraktsmal som er vanlig for leie av lokaler. Leien er fastsatt til kroner 300 000 per år med en gjensidig skriftlig oppsigelsestid på seks måneder.

NOTE 7 – MIDLERTIDIGE FORSKJELLER OG GRUNNLAGENE FOR UTSATT SKATT/UTSATT SKATTEFORDEL PER 31.12.

Utsatt skatt/ skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Midlertidig skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

2016 2015
 + Driftsmidler 21 487 083 23 963 241
+ Gevinst- og tapskonto 1 402 637 1 753 295
+ Andre forskjeller som påvirker betalbar skatt 5 991 562 4 515 460
Sum positive skatteøkende forskjeller  28 881 282 30 231 996
Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel 28 881 282 30 231 996
Balanseført utsatt skatt  6 931 507 7 557 998
NOTE 8 – SKATTEKOSTNAD PÅ ÅRETS RESULTAT
Spesifikasjon av årets skattegrunnlag  
Resultat før skattekostnader 33 735 839
+ Permanente og andre forskjeller   44 550
+ Endring i midlertidige forskjeller 1 350 715
 = Inntekt før fradrag for konsernbidrag 35 131 104
 – Ytet konsernbidrag 2 686 559
 = Inntekt 32 444 545
Spesifikasjon av årets skattekostnad
Beregnet skatt av årets resultat 8 782 776
= Sum betalbar skatt av årets resultat 8 782 776
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) -626 491
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) 0
= Ordinær skattekostnad av årets resultat 8 156 285
Skattesats i inntekståret 25
Betalbar skatt i balansen består av
Sum betalbar skatt 8 782 776
 +/- Effekt av skatt på konsernbidrag -671 640
= Betalbar skatt i balansen 8 111 136
NOTE 9 – EGENKAPITAL
Aksjekapital/selskapskapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital
Per 01.01. 2 115 400 15 003 542 48 632 885 65 751 828
Fra årets resultat 25 585 312 25 585 312
Konsernbidrag: -2 014 919 -2 014 919
Årets utbytte: -25 000 000 -25 000 000
Tilleggsutbytte -46 000 000 -46 000 000
Per 31.12. 2 115 400 15 003 542 1 197 521 18 316 463

Det ble i ekstraordinær generalforsamling avholdt i august 2016 besluttet utdelt et tilleggsutbytte på 46 000 000 kroner basert på årsregnskap for 2015.

NOTE 10 – GJELD, PANT OG GARANTIER MV.
 Pantesikret gjeld I år I fjor
Revolverende trekkfasilitet (*) 385 000 000 80 000 000
Sum gjeld sikret med pant 385 000 000  80 000 000 

(*) Selskapet har en langsiktig gjeld i form av en «revolverende trekkfasilitet», også kalt «rammelån». Trekkfasiliteten er «revolverende», dvs. at rammen reduseres med et gitt beløp hvert år. Tilgjengelig ramme var benyttet fullt ut ved balansedagen som betyr at tilgjengelig, ikke opptrukket kreditt på dette tidspunkt var 0 kroner.

Den del av langsiktig gjeld som forfaller til betaling innen fem år er 385 000 000 kroner. Ved utgangen av første kvartal 2017 var rammen nedkvittert med 23 500 000 kroner, til 361 500 000 kroner.

Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier) Pant Balanseført
Fiskeredskaper 5 000 000 1 015 609
Driftstilbehør 5 000 000 2 678 423
Varelager 10 000 000 11 258 993
Kundefordringer 10 000 000 10 935 224
Sum pantsatte eiendeler  30 000 000  25 888 249

Tinglyst pant i fartøyet er 450 000 000 kroner. I tillegg kommer frivillig pant slik som opplistet ovenfor.

NOTE 11 – ANDRE FORDRINGER
Langsiktig I år I fjor
Periodisert klassing 3 349 483 2 744 616
Periodisert vedlikehold (*) 2 642 079 1 770 845
Sum langsiktig 5 991 562 4 515 460
Kortsiktig I år I fjor
Forskuddsbetalte leier 0 39 802
Forskuddsbetalt forsikring 94 165 240 491
Forskuddsbetalte kostnader 83 222 28 635
Krav refusjon mineraloljeavgift 0 585 209
Sum kortsiktig 177 387 894 136

Selskapet foretar hovedklassing av skip/ maskiner hvert femte år. Denne kostnaden er periodisert og balanseført og kostnadsføres så over de fem år klassingen gjelder for.

Selskapet foretar løpende vedlikehold av fartøyet, men den delen av vedlikeholdet som er forventet å ha en viss periodisk gjentakelse og varighet, er periodisert og balanseført og kostnadsføres så over fem eller tre år, avhengig av vedlikeholdets forventede varighet.

NOTE 12 – VARER
Per beholdningstype I år I fjor
Beholdning fisk 8 700 000 16 700 000
Beholdning bunkers 815 515 903 811
Beholdning proviant 109 600 180 000
Beholdning bruk, “deler” 644 403 392 461
Beholdning reservedeler fabrikk 989 475 1 004 926
Totalt  11 258 993 19 181 198

Beholdning fisk består av usolgt fisk om bord og på fryselager, der det meste er solgt umiddelbart etter årsskiftet.

NOTE 13 – BUNDNE MIDLER

Skattetrekkinnskudd utgjør 1 515 251 kroner per 31.12. i 2016 mot 1 198 147 kroner per 31.12. året før.

NOTE 14 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRER

Selskapet har 21 154 aksjer hver pålydende 100 kroner. Samlet aksjekapital utgjør 2 115 400 kroner.

Selskapet aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse Antall Samlet Bokført
A-aksjer 100 1 000 kr 1 100 000
Splitt 30.01. 2006 11 000 100 kr 1 100 000
Emisjon 31.01. 2006 10 154 100 kr 1 015 400
Samlet  21 154  100  kr 2 115 400 

Selskapets aksjonærer per 31.12.

Navn A-aksjer Sum aksjer Eierandel
Hermes Holding AS 21 154 21 154 100 % (*)
Sum 21 154 21 154 100 %

(*) 35 % eiet av Jan Roger Lerbukt, daglig leder.

Note 15 – Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av følgende poster:

Spesifikasjon I år I fjor
Lønnskostnader 15 775 072 18 089 494
Påløpt kostnad 252 502 2 437 718
Sum 16 027 575 20 527 212