Kontantstrømoppstilling

Likvider tilført/brukt på virksomheten Note 2016 2015
 Resultat før skatt 33 735 845 21 620 927
 + Tap / – Vinning ved salg av anleggsmidler 125 000 0
 + Avskrivninger inkludert endring estimat 14 347 025 19 875 059
 – Årets betalte skatter (7 138 474) (3 887 906)
 +/- Endring i varelager 7 922 205 (16 809 737)
 +/- Endring i kundefordringer (7 124 060) 5 601 721
 +/- Endring i leverandørgjeld (2 739 299) 4 222 183
 +/- Periodisert klassing/vedlikehold (1 476 102) 621 758
 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 1 8 918 352 15 643 875
 A = netto likviditetsendring fra virksomheten   46 570 493 46 887 880
 Likvider tilført/brukt på investeringer
 – Investeringer i varige driftsmidler (303 361 247) (2 610 227)
 – Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler 30 000 0
 B = netto likviditetsendring fra investeringer   (303 391 247) (-2 610 227)
 
 Likvider tilført/brukt på finansiering
 +/- Endring langsiktig gjeld 2 305 000 000 (45 000 000)
 – Utbytte, ordinært og tillegg (51 000 000) (9 000 000)
 C = netto likviditetsendring fra finansiering   254 000 000  (54 000 000)
 A + B + C = netto endringer likvider gjennom året   (2 820 754) (9 722 346)
 + Likviditetsbeholdning per 01.01. 8 387 388 18 109 734
 = Likviditetsbeholdning per 31.12.   5 566 633   8 387 388
 Kontantbeholdning mv framkommer slik:
 Kontanter og bankinnskudd per 31.12. 3 4 051 383 7 189 240
 + Skattetrekkinnskudd o.l. per 31.12. 1 515 251 1 198 147 
 = Beholdning av kontanter mv 31.12. 5 566 634 8 387 388
Note 1 – Endring i andre tidsavgrensningsposter
 Spesifikasjon I år I fjor
 Forsk.bet. og andre omløpsmidler  IB 894 136 1 457 257
 – Forsk.bet. og andre omløpsmidler UB 133 537 894 136
 – Merverdiavgift IB 5 445 244 3 099 729
 + Merverdiavgift UB 17 524 988 5 445 244
 – Trekk og avgifter IB 6 968 826 4 430 880
 + Trekk og avgifter UB 7 565 364 6 968 826
 – Annen korts. gjeld IB 20 502 254 10 257 968
 + Annen korts. gjeld UB (*) 15 983 724 20 502 254
 Sum +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 8 918 352 15 643 875
 (*) Annen kortsiktig gjeld består av følgende poster
 Lønnskostnader 15 775 072 18 064 536
 Påløpt kostnad 150 092 2 437 718
 Avsetninger for forpliktelser 58 560 0
 Sum 15 983 724 20 502 254
Note 2 – Endring langsiktig gjeld

Selskapet har de siste årene benyttet tilgjengelig overskuddslikviditet til å betale ned langsiktig gjeld så snart dette har vært mulig. Nedbetalingen er gjort i form av å redusere opptrekk på tilgjengelig rammelån med samme beløp.

Note 3 – Kontanter og bankinnskudd per 31.12.

Selskapet hadde ved årsskiftet ingen tilgjengelig likviditet på rammelån.