Fiskets gang

Driftsopplegg

«Hermes» drev i 2016 fiske på tildelte kvoter av torsk, hyse, sei, snabeluer og blåkveite samt bifangst av andre kommersielle arter. I tillegg drev fartøyet fiske etter reker – et fiske som ikke er kvoteregulert. Fisket foregitt i Nordsjøen, langs norskekysten, i Barentshavet og i Svalbardsonen.

Total fangst

Total fangst i 2016 var 5656 tonn, en reduksjon på 292 tonn fra 5947 tonn i 2015 (4,9 %).

Alle tall som oppgis er produktvekt landet fangst, ikke rundvekt, slik som våre kvoter oppgis.

Fangstvolum

Art 2016 Andel 2015 Andel Endring
 Torsk 2 491 44 % 2 569 43 % – 4 %
Hyse 795 14 % 745 13 % 7 %
Sei 1051 19 % 1 054 18 % – 0 %
Reker 785 14 % 830 14 % – 5 %
Blåkveite 64 1 % 54 1 % 20 %
Uer 37 1 % 24 0 % 57 %
Snabeluer 385 7 % 291 5 % 32 %
Annen fisk 62 1 % 380 6 % – 84 %
Totalt  5 671 100 % 5 947 100 % – 5 %

Totalt fangstvolum 2010 til 2016

Antall turer og turlengde

Det ble gjennomført totalt 17 turer, 14 på hvitfisk og 3 reketurer. Dette er samme antall turer som i 2015.

Turene varierte fra 6 til 37 døgn, der de 3 reketurene var de lengste.

Fartøyet var i drift i 352 døgn inkludert steaming til og fra fiskefelt og tid medgått til levering av fangst.

Fiske etter hvitfisk

I kategorien hvitfisk inngår de fiskeslagene selskapet er tildelt kvoter for. Ellers tilkommer også bifangst av annen fisk som det ikke er fartøykvoter for. Det ble gjennomført 14 turer etter hvitfisk i 2016.

Torskefisket var godt gjennom hele vinteren. Særlig opplevde selskapet gode fangster i mars og april, mens høsten var noe dårligere og mer utfordrende enn tidligere år. Torskefisket foregikk i stor grad med dobbeltrål utover høsten.

Hysefisket i 2016 pågikk mer på vinteren og våren enn vanlig i årene før, og «Hermes» fisket opp den opprinnelige kvoten fra årets start. På høsten kom det store kvotetillegg til trålflåten, men hysefisket i november og desember var veldig vanskelig og foregikk i større grad med dobbeltrål enn tidligere år.

Seifisket i Nordsjøen foregikk også i 2016 med OVT om bord. Det gjorde at vi ikke hadde anledning til å delta i særlig stor grad i EU-sonen og fisket forgikk stort sett i norsk økonomisk sone. Fisket gikk likevel omtrent som foregående år.

Vi opplever at fiskeriet utover høsten foregår lengre nord enn før, og da gjerne øst om Svalbard. Dette resulterte i at det ble gjort avtaler mellom fiskeri- og miljøorganisasjonene om ikke å utøve fiske i områder der fiske tidligere ikke er dokumentert. Hermes AS er veldig positiv til en slik enighet mellom organisasjonene, da det er svært viktig for et langsiktig bærekraftig fiske at det blir høstet nok kunnskap før nye områder åpnes.

Rekefiske

Det ble gjennomført 3 reketurer, som i 2015. På sommeren hadde både prisene og fangsten en nedgang 25-30 % i forhold til året før.

Rekefisket foregår i all hovedsak med dobbelttrål.

Tauetid

Total tid med bruket i sjøen var 4455 timer, noe som tilsvarer 185,6 døgn. Av dette var 2881 timer i fiske etter hvitfisk og 1574 timer i rekefisket.

Fangstvolum og fangstrater

I 2014 ble det for første gang på mange år åpnet for direktefiske etter uer. Slikt fiske ble også gjennomført i 2016.

For året under ett, gir den totale fangstmengden, sett mot tauetiden, en gjennomsnittlig fangstrate på 2736 kg per time for hvitfisk og 461 kg per time for reker.

Videre varierer fangstratene sterkt etter hvilke fiskeslag det fiskes på (torsk/hyse/sei/uer/blåkveite/ reker), årstid, område, værforhold og andre variabler.

Bunkersforbruk

Totalt forbruk av bunkers, både MSD og MGO, var på 4 283 349 liter i 2016, en økning på 185 265 liter fra 2015. På den annen side ble snittforbruket per driftsdøgn redusert fra 12 264 liter per døgn i 2015 til 12 169 liter 2016.

Bunkersforbruk per kg fangst

Bunkersforbruket per kg fangst varierer sterkt med fangstratene på den enkelte tur. De mest bunkerseffektive turene i 2016 var torske- og hysefisket på vinteren og våren.

Snittforbruket gjennom hele året, både ved fiske
etter hvitfisk og i rekefiske, var 0,76 liter per kg levert fangst. Dette er noe høyere enn i 2015, noe som skyldes økt bruk av dobbeltrål.

I tråd med vårt fokus på å ta i bruk ny miljøvennlig teknologi straks denne er moden, byttet vi i 2015 til nye tråldører (semipelagisk) som skulle være mer effektive. Erfaringene med disse har ikke vært udelt positive, og videre bruk må vurderes opp mot eventuelt tapt fangsteffektivitet, og dermed også økt forbruk av bunkers. Dørene som ble brukt tidligere har også lengre levetid, noe som også vil tas med i framtidige vurderinger.

Vi har fortsatt å bruke de trålene vi fikk utviklet i 2014 der vi reduserte trådarealet i trålnettet betydelig.

Marked og omsetning

Priser på våre produkter

Prisene på de fleste arter unntatt torsk gikk ned fra 2015 til 2016. Samlet veid snittpris for alle leverte produkter sank med 41 øre fra fjoråret, noe som til-
svarer en reduksjon på 1,9 %.

For en mer detaljert oversikt over prisutviklingen på de forskjellige produktene selskapet leverer, se tabell og figur.

Største kunder

Vår desidert største, og dermed også viktigste kunde, er Scanfish/Espersen. De kjøpte i 2016 all hyse og tilnærmelsesvis all torsk. Dette utgjorde i 2016 omtrent 60 % av selskapets omsetning.

Fangstverdi

Til tross for en liten nedgang i totalt oppfisket kvantum endte fangstverdien totalt sett på et meget godt nivå.

Snittpriser

Art 2016 2015 Endring Endring
Torsk 26,68 24,42 2,26 9,3 %
Hyse 14,77 16,07 – 1,30 – 8,1 %
Sei 16,58 16,48 0,09 0,6 %
Reker 24,14 34,04 – 9,90 – 29,1 %
Blåkveite 41,91 43,71 – 1,80 – 4,1 %
Uer 7,16 7,19 – 0,03 – 0,5 %
Snabeluer 9,76 19,36 – 9,60 – 49,6 %
Annen fisk 12,88 5,05 7,83 154,9 %
Snittpris 21,52 21,93 – 0,41 – 1,9 %

Snittpriser totalt 2010 til 2016