Årsregnskap

DRIFT Note 2016 2015
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1,2 116 807 595 123 246 828
Annen driftsinntekt 1,2 26 189 654 10 391 105
Sum driftsinntekter 142 997 248 133 637 933
Driftskostnader
Fellesutgifter 1 9 104 035 10 186 185
Lott og lønnskostnader 3 46 649 553 43 340 193
Avskrivning på skip, driftsmidler og strukturkvoter 4, 5 14 347 025 19 875 059
Annen driftskostnad 6 32 947 921 35 213 721
Sum driftskostnader 103 048 534 108 615 159
DRIFTSRESULTAT   39 948 714 25 022 775
FINANS Note 2016 2015
Finansinntekter
Annen renteinntekt 185 720 288 282
Annen finansinntekt 14 922 3 737
Sum finansinntekter   200 642 292 019
Finanskostnader
Annen rentekostnad 6 211 478 3 540 310
Annen finanskostnad 202 034 153 557
Sum finanskostnader   6 413 512 3 693 867
FINANSRESULTAT   (6 212 870) (3 401 848)
Ordinært resultat før skattekostnad   33 735 845 21 620 927
Skattekostnad på ordinært resultat 7, 8 8 156 285 5 241 458
Ordinært resultat   25 579 560 16 379 469
ÅRSRESULTAT   25 579 560 16 379 469
Overføringer
Avsatt til ordinært utbytte 9 25 000 000 5 000 000
Ytet konsernbidrag 2 014 919 0
Overføringer annen egenkapital 9 (1 435 365) 11 379 469
Sum overføringer   25 579 555 16 379 469

Balanse per 31.12.2016

EIENDELER Note 2016 2017
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Konsesjoner og strukturkvoter 4, 5, 10 406 998 313 113 653 660
Sum immaterielle eiendeler   406 998 313 113 653 660
Varige driftsmidler
Skip 4, 10 46 040 957 50 511 567
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 4, 10 3 694 032 3 678 853
Sum varige driftsmidler   49 734 990 54 190 421
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 30 000 0
Andre fordringer 11 5 991 562 4 515 460
Sum finansielle anleggsmidler   6 021 562 4 515 460
Sum anleggsmidler   462 754 865 172 359 541
OMLØPSMIDLER Note 2016 2015
Varer 10, 12 11 258 993 19 181 198
Fordringer
Kundefordringer 10 10 935 224 3 811 164
Andre kortsiktige fordringer 11 177 387 894 136
Sum fordringer   11 112 611 4 705 301
Bankinnskudd, kontanter o.l. 10, 13 5 566 634 8 387 388
Sum omløpsmidler   27 938 238 32 273 886
SUM EIENDELER   490 693 103 204 633 427

Balanse per 31.12.2016

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2016 2015
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 14 2 115 400 2 115 400
Overkurs 9 15 003 542 15 003 542
Sum innskutt egenkapital   17 118 942 17 118 942
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 9 1 197 521 48 632 885
Sum opptjent egenkapital   1 197 521 48 632 885
Sum egenkapital 18 316 463 65 751 828
GJELD Note 2016 2015
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 7, 8 6 931 507 7 557 998
Sum avsetning for forpliktelser   6 931 507 7 557 998
Annen langsiktig gjeld    
Øvrig langsiktig gjeld 10 385 000 000 80 000 000
Sum annen langsiktig gjeld   385 000 000 80 000 000
Sum langsiktig gjeld   391 931 507 87 557 998
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 3 529 505 6 268 804
Betalbar skatt 8 8 111 136 7 138 473
Skyldig offentlige avgifter 25 090 352 12 414 070
Utbytte 25 000 000 5 000 000
Kortsiktig gjeld til konsernselskap 2 686 559 0
Annen kortsiktig gjeld 15 16 027 575 20 502 254
Sum kortsiktig gjeld   80 445 127 51 323 601
Sum gjeld   472 376 634  138 881 599 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   490 693 097  204 633 427 

Tromsø
31. desember 2016

19. april 2017