Årsberetning

Virksomhetens art

Hermes AS driver trålfiske etter hvitfisk og reker. Selskapet har forretningsadresse i Loppa kommune mens virksomheten drives om bord i frysetråleren M/Tr «Hermes».

Virksomheten har i 2016 hovedsakelig vært konsentrert om eie og drift av frysetråleren «Hermes», og fartøyet har deltatt i det fiskeri selskapet har konsesjon for å drive.

Utover fiske på tildelte kvoter, har fartøyet vært engasjert av Overvåkningstjenesten i Fiskeridirektoratet (OVT), og har inngått i Havforskningsinstituttets referanseflåte. Begge disse engasjementene er betalte engasjementer og inngår dermed i årets inntekter.

Formål

Selskapets formål er fiske og fangst, produksjon av sjømat og annen maritim tilknyttet virksomhet.

Fortsatt drift

Styret og daglig leder legger forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Konsern

Hermes AS inngår i konsernet Hermes Holding AS, med dette som morselskap, Hermes II AS som søsterselskap og Angelia AS som datterselskap. Unntaksbestemmelsene i Regnskapslovens § 3-7 benyttes og konsernregnskapet utarbeides derfor av morselskapet. Regnskapet kan fås utlevert ved henvendelse til selskapet.

Styrets sammensetning og kompetanse

Det har vært endringer i styret i beretningsåret. Selskapets styre har fem medlemmer og disse er;

Styreleder Ørjan Nilsen er advokat og partner i SimonsenVogtWiig, Tromsø. Nilsen har mange års erfaring innenfor blant annet forretningsjus og har vært styreleder i Hermes AS siden 2012.

Styremedlem Birger H. Dahl er administrerende direktør i Birger H. Dahl AS, et morselskap i konsern som eier og driver to ringnotfartøy med base i Bodø. Dahl har lang erfaring innen drift av fiskefartøy og har hatt mange verv innenfor ulike organisasjoner og fora i fiskerinæringen. Ble valgt inn i styret i Hermes AS i 2011.

Styremedlem Kjell Gunnar Mikalsen er tidligere eier og daglig leder for, og i dag styremedlem i Scanfish Norway AS. Mikalsen har lang erfaring og solid kunnskap innenfor kjøp og salg av fisk innenlands og ved eksport til hele verden. Han har vært styremedlem i Hermes AS siden 2012.

Styremedlem Bjørn Sælen er universitetslektor II ved UiT, Norges arktiske universitet, i Tromsø. Sælen er statsautorisert revisor og tidligere partner i PwC, med spesialkompetanse innenfor fiskeri. Ble valgt inn i styret i Hermes AS i 2012.

Styremedlem Åsmund Breivik er skipper på frysetråleren M/Tr «Hermes». Breivik har lang erfaring med fiske og har vært skipper på selskapets fartøy siden 2008. Han har vært ansattes vararepresentant i styret siden 2013 og ble valgt inn som styremedlem i 2016.

Styrets arbeid i beretningsåret

Styret har det overordnede ansvaret for driften av selskapet og skal sørge for en forsvarlig organisering som sikrer dette. Videre blir saker av stor strategisk og økonomisk betydning for selskapet alltid behandlet i styret.

I beretningsåret ble det avholdt tolv styremøter fordelt på sju fysiske møter og fem telefonmøter, hvor totalt 44 saker ble behandlet.

Rettvisende oversikt, utvikling og resultat

Fangstvolum

Fangstvolumet i 2016 var 5 656 tonn produktvekt, mot 5 947 tonn i 2015. Nedgangen skyldes redusert fangst så vel av torsk i Barentshavet og sei i Nordsjøen som reker og annen fisk. På den annen side økte fangsten av hyse og sei i Barentshavet, samtidig som fisket etter blåkveite hadde en liten økning.

Prisutvikling

Totalt sett endret ikke prisene seg vesentlig i fra 2015 til 2016 med en nedgang på 0,41 kroner per kilo i veid snittpris for alle leverte produkt. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere priser på hyse og reker og at uer ble levert rund i 2016 – og dermed til en lavere pris.

Fangstvolum produktvekt 2016 mot 2015

Volum 2016 2015
Torsk 2 491 2 569
Hyse 795 745
Sei 1 051 1 054
Reker 785 830
Blåkveite 64 54
Uer 422 315
Annen fisk 62 380
Totalt volum 5 671 5 947

Veide snittpriser 2016 mot 2015

Volum 2016 2015
Torsk 26,68 24,42
Hyse 14,77 16,07
Sei 16,58 16,48
Reker 24,14 34,04
Blåkveite 41,91 43,71
Uer 9,60 18,44
Annen fisk 12,88 5,05
Snittpris all fangst 21,52 21,93

Kunder

Selskapets tre største kunder representerte til sammen en andel av fangstverdi og -volum på henholdsvis 75 % og 68 % av totalen – noe som er nærmest uforandret fra 2015.

Scanfish Norway AS har vært selskapets største og desidert viktigste kunde gjennom mange år. De fungerer også som innkjøper for sluttkunden Espersen A/S i Danmark, som er Europas største hvitfiskprodusent. Espersen ble etablert i 1937 og er i dag eid av en stiftelse. Samarbeidet med disse to aktørene startet for åtte år siden, og har vært drivende for utviklingen av Hermes AS og vårt fokus på bærekraftig fiske. For å utvikle dette samarbeidet videre, ble det startet flere prosjekter i 2016 som videreføres i 2017. Scanfish/ Espersen kjøper i dag hovedsakelig torsk og hyse, og i 2016 utgjorde dette en andel på omlag 55-60 %, både av fangstvolumet og -verdien.

Scanfish/ Espersens andel av totalen har også økt gjennom 2016. Dette skyldes en kombinasjon av høyere torskepriser og volumvekst.

Egen eksport av fisk

Da markedet for den største torsken var vanskelig ved inngangen til 2013, ble det besluttet at selskapet skulle forsøke å drive egen eksport, i første omgang av torsk over fire kg. Denne eksporten har fortsatt i 2016.

Omfanget av eksporten har vært avtakende, og i 2016 utgjorde verdien 7 459 852 kroner, mot 15 229 304 kroner i 2015.

Driftskostnader

De totale driftskostnadene gikk noe ned fra 2015 til 2016. Utdrag av kostnader vist i tabell 3 økte noe i 2016 sammenliknet med 2015.

Fellesutgiftene gikk ned med 1 082 150 kroner på grunn av redusert fangstvolum og dermed lavere fellesutgifter til lossing og emballasje.

Lønnskostnadene steg med 3 309 360 kroner. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter til lott grunnet høyere delingsfangst, der også betaling for oppdrag fra OVT inngår.

Forbruk av bunkers økte fra 3 998 tonn i 2015 til 4 283 tonn i 2016. Bunkersprisen på verdensmarkedet ble noe redusert i løpet av 2016, og den totale snittprisen på bunkers for selskapet gikk ned fra 3,66 kroner i 2015 til 3,22 kroner i 2016.

De direkte utgiftsførte vedlikeholdskostnadene ble også redusert i 2016 og endte på 6 049 631 kroner mot 6 681 140 kroner i 2015.

Selskapet har i 2016 balanseført periodisk vedlikehold med 2 642 079 kroner. Kostnadene periodiseres over tre og fem år. Slik periodisering ble første gang foretatt i 2014. Balanseføringen av periodisk vedlikehold er gjort for å gi et mer rettvisende bilde av vedlikeholdskostnadene per år.

Selskapet har også i 2016 balanseført periodisk klassing. Dette utgjorde 3 349 483 kroner per 31.12.

Kostnader 2016 mot 2015

Kostnader, utdrag 2016 2015
Fellesutgifter 9 104 035 10 186 185
Lønnskostnader 46 649 553 43 340 193
Bunkers 14 243 092 14 578 962
Vedlikehold 6 049 631 6 681 140
Sum utdrag 76 046 311 74 786 480

Resultat

Hermes AS hadde i 2016 driftsinntekter på 142 997 248 kroner mot 133 637 933 kroner i 2015. I inntektene for 2016 inngår 25 713 216 kroner i betaling fra Fiskeridirektoratet ved OVT som deler av annen driftsinntekt.

Resultatregnskapet for 2016 viser et driftsresultat på 39 948 709 kroner, og et ordinært resultat etter finans før skattekostnad på 33 735 839 kroner.

Skattekostnaden på ordinært resultat er 8 156 285 kroner, noe som gir et ordinært resultat på 25 579 555 kroner.

Nøkkeltall fra regnskapet 2016 mot 2015

Nøkkeltall 2016 2015
Driftsinntekter 142 997 248 133 637 933
Driftsresultat 39 948 714 25 022 775
Finansresultat -6 212 870 -3 401 848
Ord.res. før skattekostnad 33 735 845 21 620 927
Skattekostnad -8 156 285 -5 241 458
Årsresultat 25 579 560 16 379 469

Utbytte

Grimsholm AS og AS Jakobsen & Sønner var minoritetsaksjonærer med 47 % av aksjene i Hermes AS fram til juni 2016. Våren 2016 ønsket de å selge seg ut, og la fram et tilbud om salg av sine aksjer til majoritetsaksjonær Hermes Holding AS.

Daværende eiersammensetning ville på sikt gitt selskapet utfordringer med å tilfredsstille deltakerlovens krav til at fiskefartøy skal eies av aktive fiskere. Med dette og selskapets gode drift de siste årene til grunn, ønsket både selskapets styre og majoritetseier å søke en løsning som innebar videre drift.

Da Hermes Holding AS ble innvilget finansiering til kjøp av 47 % av aksjene i Hermes AS, var en av bankens betingelser i tilsagnet at det innen 31. august 2016 skulle tilbakebetales et beløp på 51 000 000 kroner. Beløpet ble forutsatt tatt ut av Hermes AS som tilleggsutbytte basert på avlagt årsregnskap for 2015.

Videre stilte banken krav om ytterligere tilbakebetaling av 25 000 000 kroner innen 30. juni 2017, med forutsetning om at dette beløpet ble tatt som utbytte fra Hermes AS for regnskapsåret 2016.

Ut fra dette foreslår styret at 25 000 000 kroner av årsresultatet på 25 579 555 kroner utdeles som utbytte til aksjonærene, mens 2 014 919 kroner ytes som konsernbidrag, og at resterende, 1 435 365 kroner, overføres til annen egenkapital.

Egenkapital

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen 18 316 463 kroner. Utover det som fremkommer i regnskapet, har selskapet betydelige merverdier i kvoter og fartøy. Styret vurderer egenkapitalen som forsvarlig.

Selskapets stilling

Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskapet med balanse og noter et riktig uttrykk for selskapets stilling og drift ved beretningsårets utgang.

Inneværende år

Selskapet budsjetterer med overskudd også for 2017. Kvotegrunnlaget er økt betraktelig ved kjøp av rettigheter høsten 2016. Disse er nå aktivert og fiskes på av fartøyet «Hermes».

I 2017 har selskapet inngått kontrakt med Overvåkningstjenesten i Fiskeridirektoratet på torsketokt som gjøres opp med en avtalt betaling per døgn. Til og med 2013 ble slike oppdrag betalt med tildeling av forskningskvote. Denne praksisen opphørte i 2014.

Risiko

Den vesentligste risikoen rundt selskapets drift er begrensninger gjort i lov og forskrifter under året, ikke oppfiskede kvoter grunnet driftsavbrudd, endrede pris- og markedsforhold inkludert styrket kronekurs, økende oljepriser og et ellers økende kostnadsnivå.

Så langt i 2017 har markedssituasjonen for hvitfisk syntes positiv, med relativt stabile fiskepriser i første kvartal og noe oppgang i prisene for hyse. En styrket kronekurs kan gi utslag i reduserte fiskepriser, men dette forventes ikke å slå inn på kort sikt.

Dersom signalene om en oljepris opp mot $60 fatet slår til, vil selskapet bli påvirket gjennom økte bunkerskostnader, noe det tas høyde for i budsjettene for inneværende år.

Med totale langsiktige lån på 385 000 000 kroner, løper selskapet også en risiko knyttet til renteøkninger. Dette tas det høyde for i budsjettene for inneværende år, selv om Norges Bank ikke har signalisert en renteøkning i 2017.

Egen eksport vurderes ikke å medføre stor risiko, da betaling foreligger før varene frigis. Slik eksport har også avtatt, og så langt i 2017 har selskapet ikke drevet egen eksport.

Det er ikke signaler om at selskapet skal bli sterkt påvirket av andre risikoforhold for inntektsåret.

Likviditet

Resultatene i 2017 har så langt vært som forventet, og selskapet har i første kvartal redusert den langsiktige gjelden med 23 500 000 kroner gjennom salg av deler av en strukturkvote.

Styret anser likviditetssituasjonen i selskapet som forsvarlig i forhold til dagens drift og inntjening. Total likviditetsbeholdning er per 31.12. på 5 566 634 kroner.

Ved utgangen av beretningsåret er arbeidskapitalen negativ med 52 506 889 kroner. Her inngår foreslått utbytte på 25 000 000 kroner. I selskapets lånebetingelser (covenant) er det satt krav om at arbeidskapitalen skal være positiv. Bankens covenant er ikke overholdt, men waiver fra bank er gitt.

Forskning og utvikling

Selskapet har bidratt med midler til forskning og utvikling gjennom avgift til salgslag og i et eget forprosjekt vedrørende markedsutvikling, delvis finansiert gjennom Innovasjon Norge.

Strategi

Styret startet i 2012 en prosess med strategisk utvikling av selskapet. I 2015 revíderte styret den tidligere vedtatte strategiplanen. Prosessen har fortsatt gjennom 2016 og videreføres også i 2017.

Samfunnsansvar

Hermes AS baserer sin virksomhet på å høste av fiskeressurser i havet. Disse naturressursene er gjennom Havressursloven definert som fellesskapets eiendom, og det påhviler derfor selskapet et særlig ansvar knyttet til et bærekraftig fiske med fokus på kvalitet, sikkerhet og miljø.

Samfunnsansvar favner mange områder, og som en del av dette ønsker Hermes AS å føre verdier tilbake gjennom blant annet å bidra til å skape aktivitet langs kysten. Dette gjøres på flere områder, som økonomisk bidrag og tilstedeværelse på arrangementer som Sørøyrocken på Finnmarkskysten, og til å realisere en egen skatepark for ungdommer i Ersfjord utenfor Tromsø.

Utdanning og rekruttering

I løpet av 2016 har Hermes AS vært til stede og deltatt på flere utdannings- og rekrutteringsmesser, som «Håp i Havet» ved UIT og Ungt entreprenørskap Troms. Gjennom året har også lærlinger og utplasseringselever fra fiskerirelaterte utdanningslinjer hatt lærlingplass og praksisturer om bord i «Hermes».

Bærekraft

Fra Hermes AS sitt perspektiv, deles bærekraft i tre elementer; miljømessig bærekraft, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft.

Økt forsøpling av havene er blitt et problem verden over. I 2016 har Hermes vært en del av miljødugnaden «Fishing for Litter» i regi av Miljødirektoratet, og bidratt til at 48 tonn søppel er plukket opp av havet og fraktet inn til avfallsbehandling på land.

Sporbarhet og dokumentasjon

Full sporbarhet fra fiskefelt til marked er helt nødvendig for å dokumentere et bærekraftig fiskeri. Vi benytter derfor et detaljert sporingssystem, helt ned til hver enkelt blokk med fisk som produseres. Dette gjør det mulig å følge produktet hele veien gjennom alle ledd i verdikjeden.

Med en unik ID på pakningen, kan man få ut data om innhold, fangstdato, temperatur og kvalitet med mer. I tillegg får man bekreftet at produktet er lovlig fisket, og at fangsten stammer fra bærekraftige bestander. Videre vil andre data om bærekraft i form av miljøavtrykk, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft kunne følge produktet gjennom det samme systemet.

Samarbeid med offentlige etater

Fartøyet «Hermes» inngår i Havforskningsinstituttets (HI) referanseflåte. Referanseflåten er en utvalgt gruppe norske fiskefartøyer som hjelper HI med innsamling av fiskeridata for bestandsberegninger og kvoteråd gjennom å levere inngående informasjon om enkeltfangster og generell fiskeriaktivitet. Mannskapet om bord foretar prøvetaking av egen fangst, inkludert all bifangst. Dette i henhold til bestemte prosedyrer som er nøyaktig lik de som benyttes på HI sine egne forskningsfartøy.

I tillegg til å inngå i HI sin referanseflåte, har «Hermes» oppdrag med tokt for Fiskeridirektoratets overvåkningstjeneste (OVT). Her foretar fartøyet prøvefiske for å undersøke fangstsammensetning i de enkelte trålhal. Dersom prøver viser en fangstsammensetning med for mye yngelinnblanding, vil fiskefeltet kunne bli stengt. Dersom prøvene viser det motsatte, kan det resultere i åpning av stengte felt. Oppdragene for OVT utføres både i fisket etter reker og hvitfisk.

Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse

Hermes AS har sterk fokus på arbeidsmiljø, sikkerhet og helse på land og om bord, og det jobbes kontinuerlig med forebyggende tiltak på dette området.

I 2016 har selskapet hatt 3 hendelser om bord som har resultert i sykemelding etter moderate personskader.

Øvrige sykemeldinger har sammenheng med forhold utenfor selskapet.

Totalt har selskapet hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 2,5 årsverk i 2016, tilsvarende omtrent 6,4 %.

Selskapet er i gang med å implementere ISM (International Safety Management) – en internasjonal norm for sikkerhetsstyring. Sertifisering skal gjøres i 1. halvdel av 2017, både om bord i fartøyet og på rederikontoret.

Rederiet anser det som vitalt at alle ansatte har en felles forståelse for ISM-arbeidet. Alle vil derfor delta på kurs i ISM og ASH (arbeid, miljø og sikkerhet) i løpet av første halvår 2017.

Ytre miljø

Det har ikke vært forurensning av det ytre miljø utover normale avgassutslipp fra ombordværende maskineri. Selskapet er i tråd med sitt mål om en bærekraftig utvikling av fiskeriene, inne i en kontinuerlig prosess der det jobbes med energibesparelse, NOx- og CO2-reduksjon. Dette gjøres gjennom oppfølging og videreutvikling av interne prosesser og rutiner, samt gjennom samarbeid med leverandører av monitoreringsutstyr, motor, gir og propell.

Likestillingssituasjonen

I 2016 har selskapet hatt en kvinnelig lærling ansatt om bord, men ingen kvinnelige styremedlemmer. Likestillingssituasjonen i selskapet og styret er ikke balansert, men dog akseptabel sammenlignet med normalen for bransjen.

Ingen ytterligere tiltak er iverksatt for å sikre likestilling.

Tvistemål

Selskapet har i beretningsåret vært involvert i en rettstvist.

Tvist vedrørende kjøp av fartøy med kvoter

Hermes AS saksøkte i 2015 Nordland Havfiske AS/ Havfisk ASA i en tvist vedrørende kjøp av fartøyet «Jergul» med 1,35 kvotefaktorer torsk og hyse. Hermes AS tapte saken i tingretten og saken ble deretter anket til lagmannsretten der den ble behandlet i juni 2016.

I lagmannsretten tapte Hermes AS vedrørende erstatningssøksmålet, men lagmannsretten idømte partene hver sine saksomkostninger både for tingretten og lagmannsretten.Hermes AS anket saken videre til høyesterett, men den ble ikke tatt inn til behandling. Saken er nå avsluttet.

Kostnadene i saken er inntatt i selskapets regnskap for 2016.

Tromsø
31. desember 2016

19. april 2017